Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Naujienos

 

2020 m. Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijoje pradėtas novatoriško verslumo ugdymas (NVU) vienoje 5 klasėje – skiriama papildoma finansinio raštingumo ir verslumo pamoka. Vykdomos 2 verslumą skatinančios neformaliojo švietimo programos: 5-8 kl. „Verslumo laboratorija“ (12 mok.) ir 1-4 kl. „Verslumo klubas“ (24 mok.). 2020-06-09 bendradarbiaujant su Lietuvos Junior Achievement ir Kauno Veršvų gimnazija organizuotame kvalifikacijos tobulinimo seminare „Iššūkiai ir galimybės ugdant mokinių verslumą“ dalyvavo 99 proc. mokytojų. Po seminaro 95 proc. mokytojų dalyvavo refleksiniame pokalbyje apie verslumo integravimo galimybes į ugdymą.

Metodinėse grupėse aptartas finansinio raštingumo integravimas į ugdymo procesą, papildyti ilgalaikiai dalykų plnai, susitarta dėl įgyvendinimo.

Planuojama iki 2021 m. rugsėjo patvirtinti novatoriško verslumo ugdymo programos (NVUP) elementų diegimo veiksmų planą. Planuojama, kad 2 mokytojai tobulins kvalifikaciją LJA  kursuose ir įgis sertifikatus, leidžiančius dirbti pagal finansinio raštingumo programą. 2021 m. suformuojama 10 mokytojų dalykininkų komanda dėl novatoriško verslumo ugdymo programos (NVUP) įgyvendinimo. Per metus planuojama organizuoti bent 10 netradicinių pamokų, skirtų finansinio raštingumo ir verslumo programai įgyvendinti, parengti bent 1 finansinio raštingumo ir verslumo tiriamąjį darbą, įsteigti 1 mokinių verslo mokomąją bendrovę, dalyvauti įvairiose verslumą skatinančiose veiklose, konkursuose.


VEIKLŲ DIENORAŠTIS


Atnaujinta: 2021-02-19