Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Įtraukusis ugdymas

Mokykla, kurioje gera visiems

Kiekvienas besimokantysis mūsų Progimnazijoje yra vienodai svarbus. 2024 m. rugsėjį įsigalios Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimas ir įstatymo papildymas 45 straipsniu, kurie numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje (darželyje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais. Vilniaus miesto savivaldybė patvirtino 2020–2025 m. priemonių planą „Dėl kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumo visiems Vilniaus miesto vaikams“.

Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija įgyvendina esminę  įtraukiojo ugdymo  vertybinę nuostatą, kad įtraukimas ir teisingumas yra suprantami kaip kokybiško ugdymo pagrindas.

Progimnazijos 2020-2024 m. strateginiame plane numatytas ir įtraukiojo ugdymo nuostatų įgyvendinimas:

  • sieti bendrojo ir specialiojo ugdymo sistemas,
  • ugdyti mokinį, orientuotą ne tik į akademinius pasiekimus, o ir į bendrąsias kompetencijas,
  • pritaikyti ir veiksmingai įgyvendinti ugdymo programas,
  • diferencijuoti ugdymą,
  • vertinti ir fiksuoti vaikų individualią pažangą bei teikiamos pagalbos veiksmingumą,
  • kurti paramos mokiniui sistemą,
  • tobulinti mokytojų ir specialistų kompetencijas,
  • stiprinti bendruomenę,
  • gerinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą,
  • tikslingai panaudoti išteklius.

Progimnazijoje yra suformuota visada pasiruošusi padėti pagalbos vaikui komanda:

Pareigos

Atsakingas darbuotojas

Kontaktai (el.p, tel nr.)

Specialioji pedagogė, logopedė

Angelė Matuzevičienė

angele.matuzeviciene@staneviciaus.lt;

 8 (5) 230 4409

Psichologė

dr. Natalija Ignatova

natalija.ignatova@staneviciaus.lt;

+37067541415

Psichologės padėjėja

Viktorija Rinkevičiūtė

viktorija.rinkeviciute@staneviciaus.lt

 

Socialinė pedagogė (1-4 kl.)

Liana Verbiejienė

liana.verbiejiene@staneviciaus.lt

8 (5) 230 4409

Socialinė vyresnioji pedagogė (5-8 kl.)

Laura Druteikaitė

laura.druteikaite@staneviciaus.lt

8 (5) 230 4409

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė

Onutė Sabaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Onute.sabaitiene@staneviciaus.lt

8 (5) 270 2062

Daugiau apie įtraukųjį ugdymą: file:///C:/Users/user/Desktop/Vertinimas/REKOMENDACIJOS-galutinis.pdf

Atnaujinta: 2023-02-22