Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Misija ir vizija

VIZIJA

  • Nuolat besimokanti, moderni, atvira kaitai, patraukli ugdymo turiniu ir darbo metodais, teikianti bendruomenės nariams kokybiškas edukacines paslaugas mokykla.
  • Mokykla, kurioje kiekvienas bendruomenės narys, priklausomai nuo savo gebėjimų, polinkių, interesų, galėtų sėkmingai mokytis, veikti, kurti.
  • Mokykla, sukurianti saugią erdvę kiekvieno mokinio tobulėjimui, mokantis atsakingai kurti savo gyvenimą.

 MISIJA

  • Saugioje ir kūrybiškoje, pagarba vienas kitam grįstoje aplinkoje teikti 1-8 klasių mokiniams bei priešmokyklinio ugdymo grupėms kokybišką, šiuolaikinį išsilavinimą, vykdant priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programą.
  • Ugdyti bendruosius gebėjimus ir kompetencijas, parengiant mokinius nuolatiniam ugdymui(si).
  • Sudaryti sąlygas ugdytis įvairių poreikių turintiems mokiniams, ugdymo procese išskirtinį dėmesį skirti kryptingam meniniam ugdymui.
  • Stiprinti ryšius su tėvais ir socialiniais partneriais.
  • Tęsti ir puoselėti krašto kultūrą, ugdyti atsakingą pilietį.
Atnaujinta: 2024-04-29