Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Pradinis ugdymas

Auganti ir auginanti mokykla!

Dirbame pagal Lietuvos Pradinio ugdymo bendrąją programą, 2020-2024 metais įgyvendiname Novatoriško verslumo ugdymo programos elementus, todėl Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos mokiniai pasiekia aukščiausius asmeninius mokymosi rezultatus.

VISOS DIENOS MOKYKLA

Progimnazijoje 1-4 klasių mokiniai turi galimybę nuo 8.00 val. iki 18.00 val. mokytis mokykloje.

Nuo 8.00 iki 12.30/13.00 val. vyksta mokiniams dalykų - pagal Bendrąją pradinio ugdymo programą privalomųjų mokomųjų dalykų (matematika, lietuvių kalba, pasaulio pažinimas ir kt.) ir papildomos novatoriško verslumo ugdymo programai įgyvendinti pamokos atskirose klasėse, pavyzdžiui, 2021-2022 mokslo metais: 1b klasė -  matematika ir finansinis raštingumas, 1 a klasė - vokiečių kalba kaip 1-oji užsienio kalba nuo pirmos klasės, 1 c klasė - IT raštingumas ir programavimo pagrindai (daugiau: https://staneviciaus.lt/verslumas ).

Nuo 12.30/ 13.00 – 18.00 val. mokiniams yra galimybė lankyti:

  • Visos dienos mokyklos užsiėmimus, kurie yra organizuojami pagal mokyklos parengtą veiklų tvarkaraštį ir papildomas programas: Saviugdos (namų darbų atlikimo), Skaitymo skatinimo, IT gebėjimų ugdymo, Sporto ir sveikatinimo.
  • net ir nevykstant į būrelius už mokyklos ribų - neformaliojo švietimo užsiėmimus pagal mokyklos (1-4 klasių etnografinis ansamblis,  judriųjų žaidimų būrelis, dailės studija, keramikos būrelis ir kt.) arba mokyklos partnerių (programavimas, krepšinis, keramika, aikido ir pan.)  (daugiau: https://staneviciaus.lt/paslaugos/neformalus-svietimas ) parengtas programas.

MAITINIMAS

Mokykla turi savo valgyklą, kurioje maitinimą organizuoja įmonė Sveikos mitybos partneris. Valgykla dirba nuo 8.30 -15.30 val. (daugiau: https://staneviciaus.lt/paslaugos/mokiniu-maitinimas).

ASMENYBĖS UGDYMAS

Progimnazijoje svarbiausia – akademinių rezultatų ir emocinio intelekto bei socialinių įgūdžių pusiausvyra.

Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijoje siekiame mokiniams užtikrinti saugią aplinką, todėl vykdome patyčių prevenciją pagal mokyklos patvirtintą programą. Nuo 2020–2021 m. m. 1-4 klasėse įgyvendiname socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programą „Laikas kartu“. Ji padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką, išmokyti vaikus kelti pozityvius tikslus ir jausti įsipareigojimus savo šeimai ir bendruomenei.

Klasėse veikianti motyvacinė sistema orientuota į komandinį darbą, bendrų tikslų siekimą.

NOVATORIŠKO VERSLUMO UGDYMAS

Novatoriško ugdymo programa įgyvendinama nuo 1-osios klasės trimis kryptimis:

 

 

Mokydamiesi finansinio raštingumo mokiniai ne tik įgyja teorinius bei praktinius finansinio raštingumo pagrindus, bet ir geba tvarkyti savo asmeninius finansus. Taip pat mokiniai kuria mokomųjų mokinių bendrovių projektus, dalyvauja įvairiose verslumą skatinančiose veiklose, konkursuose, įgyvendina projektinius darbus, dalyvauja edukacinėse išvykose.

Mokydamiesi IT raštingumo ir programavimo pagrindų mokiniai geba sumaniai ir kūrybiškai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis bei įgyja skaitmeninės kompetencijos. Šio dalyko pradinio ugdymo mokytojos, dalyvaudamos Vilniaus miesto savivaldybės projekte ,,Informatikos ir technologinės kūrybos ugdymo programos įgyvendinimas pradinėse klasėse“,  parengė ir įgyvendina progimnazijos IT raštingumo ir programavimo pagrindų ugdymo programą. Klasės yra aprūpintos robotų Photon bei planšetinių kompiuterių komplektais.

Pažiūrėkite, kaip puikiai vaikams sekasi: IT raštingumo veiklų dienoraštis

Mokydamiesi klasėje, kur vokiečių kalba dėstoma nuo pirmos klasės kaip 1-oji užsienio kalba, mokiniai pamokose lavina savo kalbinius gebėjimus, vartoja vokiečių kalbą kaip komunikacijos priemonę, taip pat ugdosi ir sakytinio, rašytinio teksto supratimą. Šios klasės mokiniai dalyvauja Vilniaus Goehe“s instituto projekte ,,Vokiečių kalba su kiškiu Hansu“.

PATIRTINIS MOKYMASIS – STEAM pamokos

Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijoje daug dėmesio skiriama mokymuisi per patirtį, ypač pasaulio apžinimo, menų pamokose. Ši metodika padeda sužadinti mokinių dėmesį ir motyvaciją, derinti jau turimas žinias ir patirtį su naujai įgytomis.

Teminiai projektai sudaro mokiniams papildomas galimybes gilintis į jiems įdomias temas ir tuo pačiu ugdyti(s) bendradarbiavimo, laiko planavimo, viešo kalbėjimo kompetencijas.

 

INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖSENA

Klasėse mokytojai nuolat stebi mokymosi procesą.

Kiekvienas mokinys skatinamas ne konkuruoti su kitais, o tobulėti ir vertinti savo asmeninį progresą.

Mokytojai nuolat stebi, vertina ir skatina individualią mokinio pažangą ir teikia grįžtamąjį ryšį. Jei reikia, užduotys diferencijuojamos pagal mokinių gebėjimus.

Taikomas PDSA - mūsų mokytojų grupės sukurtas įrankis -  savarankiškumo, planavimo ir įsivertinimo gebėjimų ugdymui. Pasitelkdami šį metodą, mokiniai patys mokosi kelti asmeninius tikslus, jų siekti ir reflektuoti.

Naudodamiesi šia metodika, ugdymo procese nuolat mokomės kelti ne tik individualius, bet ir komandinius - visos klasės, tikslus. Kartu mokomės jų siekti bei įsivertinti savo sėkmes ir nesėkmes. Taip ugdome mokinių savarankiškumą, atsakingą požiūrį į mokymąsi, skatiname motyvaciją siekti užsibrėžtų tikslų, darniai dirbti komandoje bei spręsti iškilusias problemas.

Reguliarus grįžtamasis ryšys teikiamas elektroniniame dienyne TAMO.

Kas pusmetį kiekvieno mokinio pasiekimai aptariami su šeima.

Metodinės rekomendacijos mokytojams ir tėvams


Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu, prašymai priimami savivaldybės elektroninėje prašymų registravimo sistemoje adresu http://svietimas.vilnius.lt. 


 

Atnaujinta: 2024-04-29