Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Metodinė taryba

Metodinė taryba:

  • kartu su mokyklos vadovu, jo pavaduotojais ugdymui nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus mokykloje;
  • koordinuoja mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą, telkia mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti;
  • nagrinėja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;
  • inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, konsultantais, įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.;
  • kartu su mokyklos vadovu, jo pavaduotojais ugdymui nagrinėja ugdymo turinį, ugdymo kokybę;
  • prireikus vertina mokytojų metodinius darbus ir mokytojų praktinę veiklą.

Metodinės tarybos nariai bei metodinės grupės:

1. Ilona Šumskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2. Dalia Simanavičienė, vokiečių kalbos mokytoja ekspertė, antrosios užsienio kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė

3. Nijolė Meškaitė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, priešmokyklinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė

4. Snieguolė Mažeikienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

5. Danguolė Kapočienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė

6. Alma Dvareckienė, matematikos vuresnioji mokytoja, matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

7. Kristina Tokarienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, anglų kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė

8. Viktorija Bartašiūtė, geografijos mokytoja, socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė

9. Vida Armonaitė, chemijos mokytoja ekspertė, gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė

10. Aušra Banikonienė, muzikos mokytoja metodininkė, menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

11. Asta Stakauskaitė, technologijų vyresnioji mokytoja, verslumo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

12. Liana Verbiejienė, socialinė pedagogė, švietimo pagalbos vaikui metodinės grupės pirmininkė

Atnaujinta: 2024-05-28