Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Metodinė taryba

Metodinės tarybos koordinatorė - Justina Naujalytė - Žiauberienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Metodinės tarybos pirmininkė – Ilona Šumskienė, matematikos mokytoja metodininkė


Metodinė taryba:

 • kartu su mokyklos vadovu, jo pavaduotojais ugdymui nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus mokykloje;
 • koordinuoja mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą, telkia mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti;
 • nagrinėja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;
 • inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, konsultantais, įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.;
 • kartu su mokyklos vadovu, jo pavaduotojais ugdymui nagrinėja ugdymo turinį, ugdymo kokybę;
 • prireikus vertina mokytojų metodinius darbus ir mokytojų praktinę veiklą.

Metodinės tarybos nariai bei metodinės grupės:

 1. Dalia Simanavičienė (vokiečių kalbos mokytoja ekspertė)  - užsienio kalbų (anglų, vokiečių, rusų) mokytojų  metodinės grupės pirmininkė.
 2. Dalia Gedvidzienė (tikybos mokytoja) – lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo (tikybos, etikos) mokytojų metodinės grupės pirmininkė.
 3. Ilona Šumskienė (matematikos mokytoja metodininkė) – matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirminkė.
 4. Šarūnė Straigė (geografijos mokytoja ) – gamtos ir socialinių mokslų (chemijos, fizikos, biologijos, gamtos ir žmogaus, istorijos, geografijos bei žmogaus saugos) mokytojų metodinės grupės pirmininkė.
 5. Aušra Banikonienė (muzikos mokytoja metodininkė) – menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė.
 6. Rita Račiūnienė (pradinių klasių vyresnioji mokytoja) – pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė.
 7. Janina Grigonienė (istorijos vyresnioji mokytoja) - 5-8 klasių vadovų metodinės grupės pirminkė.
Atnaujinta: 2021-02-19