Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Pagrindinis ugdymas

2021-2022 M. M. KVIEČIAME MOKYTIS 5–8 KLASĖSE

Mes turime kryptį!

Dirbame pagal Bendrąsias programas, 2020-2024 metais įgyvendiname Novatoriško verslumo ugdymo programos elementus, todėl Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos mokiniai pasiekia aukščiausius asmeninius mokymosi rezultatus.

ASMENYBĖS UGDYMAS

Svarbiausia – akademinių rezultatų ir emocinio intelekto bei socialinių įgūdžių pusiausvyra.

Nuo 5 klasės mokiniai dalyvauja socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programoje „Paauglystės kryžkelės“. Ji leidžia mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir lavinti įgūdžius, padedančius mokiniams išgyventi paauglystės laikotarpį.

Integruodami socialinį ir emocinį ugdymą, charakterio formavimą, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir patyčių prevenciją bei mokymąsi padedant visuomenei, skatiname harmoningą asmenybės augimą.

Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijoje siekiame mokiniams užtikrinti saugią aplinką, todėl vykdome patyčių prevenciją pagal mokyklos patvirtintą programą.

Klasėse veikianti motyvacinė sistema orientuota į komandinį darbą, bendrų tikslų siekimą.

NOVATORIŠKO VERSLUMO UGDYMAS

Progimnazijoje derinamas bendrasis ugdymas su Novatoriško verslumo ugdymo programos elementai šiomis kryptimis:

 

 

2021-2022 mokslo metais skiriamos papildomos novatoriško verslumo ugdymo programai įgyvendinti pamokos atskirose klasėse: 5b klasė - verslumo ir finansinio raštingumo ,5a klasė - vokiečių kalba nuo penktos klasės kaip 2-oji užsienio kalba.

 Mokydamiesi ekonomikos pagrindų nuo 5 klasės mokiniai ne tik įgyja teorinius bei praktinius finansinio raštingumo pagrindus, bet ir geba tvarkyti savo asmeninius finansus. Taip pat mokiniai kuria mokomąsias mokinių bendroves, dalyvauja įvairiose verslumą skatinančiose veiklose, konkursuose, įgyvendina projektinius darbus, dalyvauja edukacinėse išvykose.

 Mokydamiesi klasėje, kur vokiečių kalba dėstoma nuo penktos  klasės kaip 2-oji užsienio kalba, mokiniai  vartoja vokiečių kalbą kaip komunikacijos priemonę, ugdosi lingvistinę kompetenciją, supranta ir kuria trumpus tekstus, išmoksta įvairių kalbos mokymosi būdų ir taiko juos, ieškodami informacijos pamokose naudoja informacines technologijas. Mokinių pasiekimai pakopos pabaigoje (5-6 klasės ) gali viršyti A1 lygį. Šios klasės mokiniai dalyvauja įvairiuose projektuose, konkursuose. 

Po pamokų mokiniai gali papildomai gilintis į verslumo paslaptis dalyvaudami neformaliojo švietimo būrelyje ,,Verslumo laboratorija“. Užsiėmimų metu mokiniai sprendžia problemas, kelia įdėjas ir kūrybiškai jas įgyvendina, dalyvauja miesto ir šalies renginiuose.

Pažiūrėkite, kaip puikiai vaikams sekasi 2020-2021 m.m.:

Novatoriško verslumo programai įgyvendinti mokykla 2020-2021 m.m. Vilniaus miesto savivaldybei remiant progimnazijoje įsteigė  technologinę kūrybiškumo laboratoriją FabLab, kurioje naudodamiesi inovatyviais įrenginiais įgyvendins savo idėjas.

Pasižvalgykite po laboratoriją: FabLab veiklų dienoraštis

MOKOMA(SI )AKTYVIAI

Inovatyvi programa - matematikos pasiekimams gerinti

Nuo 2021 m. matematikos mokymui(si) ir pažangos stebėsenai naudojame dirbtinio intelekto technologiją - pažangią matematikos mokymo(si) platformą Eduten Playground. Simono Stanevičiaus progimnazijos 5 klasių mokiniai sistemingai (t.y. bent kartą per savaitę) naudojasi dirbtiniu intelektu paremta ir sužaidybinta praktikų platforma Eduten.

Šia programa siekiame ne tik mokinius sudominti matematika, bet ir  pagerinti mokinių matematikos mokymosi pasiekimus, palengvinti mokytojų darbą ugdant mokinių matematinius gebėjimus ir sustiprinti mokyklos lygmens mokinių mokymosi pažangos stebėseną.

Dėmesys STEAM gebėjimų ugdymui

Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijoje daug dėmesio skiriama puoselėti STE(A)M mokslams palankią mokyklos kultūrą.

 Mokiniai, atlikdami įvairiausius gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos), matematikos, technologijų ir menų tyrimus bei projektus,  papildomai  gilinasi į jiems įdomias temas ir tuo pačiu ugdyti(s) bendradarbiavimo, laiko planavimo, viešo kalbėjimo kompetencijas. Atliekant įvairius tyrimus geriau suvokiamos skirtingų mokomųjų dalykų sąsajos, ugdomos XXI a. aktualiausios kompetencijos: kritinis mąstymas, kūrybiškumas, tobulinami komandinio darbo ir bendravimo gebėjimai.

INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖSENA

Klasėse mokytojai nuolat stebi mokymosi procesą. Kiekvienas mokinys skatinamas ne konkuruoti su kitais, o tobulėti ir vertinti savo asmeninį progresą.

Mokytojai nuolat stebi, vertina ir skatina individualią mokinio pažangą ir teikia grįžtamąjį ryšį. Jei reikia, užduotys diferencijuojamos pagal mokinių gebėjimus.

Taikomas PDSA - mūsų mokytojų grupės sukurtas įrankis -  savarankiškumo, planavimo ir įsivertinimo gebėjimų ugdymui. Pasitelkdami šį metodą, mokiniai patys mokosi kelti asmeninius tikslus, jų siekti ir reflektuoti.

Naudodamiesi šia metodika, ugdymo procese nuolat mokomės kelti ne tik individualius, bet ir komandinius - visos klasės, tikslus. Kartu mokomės jų siekti bei įsivertinti savo sėkmes ir nesėkmes. Taip ugdome mokinių savarankiškumą, atsakingą požiūrį į mokymąsi, skatiname motyvaciją siekti užsibrėžtų tikslų, darniai dirbti komandoje bei spręsti iškilusias problemas.

Reguliarus grįžtamasis ryšys teikiamas elektroniniame dienyne TAMO.

Kas pusmetį kiekvieno mokinio pasiekimai aptariami su šeima.

GYVENIMAS MOKYKLOJE

Progimnazijoje ypač rūpinamasi tikslinga ir kryptinga mokinių veikla po pamokų: siūlomos neformaliojo švietimo ir lyderystės programos, organizuojami tradiciniai ir netradiciniai renginiai, vykdomi inovatyvūs projektai.

Net ir nevykstant į būrelius už mokyklos ribų  čia, progimnazijoje, mokiniams sudaromos galimybės pasirinkti neformaliojo švietimo užsiėmimus pagal mokyklos (5-8 klasių etnografinis ansamblis ,,Pova“,  judriųjų žaidimų būrelis, afrikietiškų būgnų būrelis, dailės studija ir kt.) arba mokyklos partnerių (krepšinis, keramika, aikido ir pan.)  (daugiau: Neformaliojo švietimo veikla ) parengtas programas.

Progimnazijoje aktyviai veikia Mokinių taryba, į kurios veiklą gali įsitraukti kiekvienas jaunasis lyderis.

 

 

Atnaujinta: 2024-04-29