Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys

Pažinimo kompetencija:

 • Dalyko žinios ir gebėjimai
 • Kritinis mąstymas
 • Problemų sprendimas
 • Mokėjimas mokytis

Pilietiškumo kompetencija:

 • Pilietinis tapatumas ir pilietinė galia
 • Gyvenimas bendruomenėje kuriant demokratišką visuomenę
 • Pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms
 • Valstybės kūrimas ir valstybingumo stiprinimas tarptautinėje bendruomenėje

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija:

 • Savimonė ir savitvardos įgūdžiai
 • Empatiškumas, socialinis sąmoningumas ir teigiamų tarpusavio santykių kūrimas
 • Atsakingas sprendimų priėmimas ir elgesys įvertinant pasekmes
 • Rūpinimasis sveikata

Komunikavimo kompetencija:

 • Pranešimo kūrimas
 • Pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika
 • Pranešimo analizė ir interpretavimas

Kultūrinė kompetencija:

 • Kultūrinis išprusimas
 • Kultūrinė raiška
 • Kultūrinis sąmoningumas

Kūrybiškumo kompetencija:

 • Tyrinėjimas
 • Generavimas
 • Kūrimas
 • Vertinimas ir refleksija

Skaitmeninė kompetencija:

 • Skaitmeninis turinys
 • Skaitmeninis komunikavimas
 • Skaitmeninė sauga
 • Problemų sprendimas
Atnaujinta: 2024-04-29