Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Priešmokyklinis ugdymas

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

 Puikus pasirengimas pradiniam ugdymui!

Progimnazija vykdo priešmokyklinio ugdymo programą. Formuojamos dvi mokinių grupės po 20 mokinių: „Bitutės“ ir  „Katinėliai“.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – visapusiškai brandinti vaiką mokyklai, atsižvelgiant į kiekvieno patirtį, gebėjimus, ugdymosi poreikius ir sudaryti prielaidas sklandžiam perėjimui prie mokymosi 1- oje  klasėje,  užtikrinant darnų vaiko psichinių ir fizinių galių skleidimąsi.

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

Priešmokyklinis ugdymas  yra visuminis (holistinis), apimantis pagrindines penkias vaikų ugdymosi kompetencijas – socialinę, sveikatos saugojimo, komunikavimo, pažinimo, meninę.

Priešmokyklinėje grupėje pagrindinė veiklos forma yra žaidimas. Žaisdamas (rūšiuodamas, skaičiuodamas, lygindamas įvairių formų ir rūšių daiktus (akmenukais, kaladėlėmis, kamuoliukais ir t.t.)) vaikas mokosi kalbėti, mąstyti, tirti aplinkinį pasaulį, aiškintis žodžių reikšmes, klausti, tinkamais žodžiais reikšti savo mintis.  Įvairių užsiėmimų metu organizuojama žaidybinė, eksperimentinė, kūrybinė  ir projektinė veikla, sužadina vaikų norą mokytis, motyvaciją, skatina teigiamas emocijas.  Daug dėmesio skiriama vaiko emocinio intelekto lavinimui, sveikos ekologiškos gyvensenos principų diegimui per įvairias projektines veiklas bei išvykas.

GRUPIŲ DIENOS RITMAS

 

7.00 – 8.15 Vaikų atvykimas, priėmimas, individuali veikla, žaidimai, individualūs pokalbiai su tėvais
8.30 – 9.50 Pusryčiai
9.00 – 11.30 Ugdomoji veikla grupėje: ryto ratas, vaikų pasirinkta ar pedagogo pasiūlyta individuali ar grupelių ugdomoji veikla.
11.45 – 12.15 Veikla lauke: vaikų žaidimai, gamtos reiškinių stebėjimas ir kt.

12.30 – 13.00 Pietūs
13.00 – 15.00 Poilsis (pietų miegas)
15.30 – 15.45 Pavakariai
15.45 – 18.30 Savarankiška kūrybinė vaikų veikla grupėje ir lauke: vaikų komandiniai žaidimai, gamtos reiškinių stebėjimas ir kt.

Ugdomoji veikla organizuojama pagal patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo programą (2014). https://www.smm.lt/uploads/documents/Prie%C5%A1mokyklinio%20ugdymo%20bendroji%20programa(3).pdf  .

Įgyvendinus priešmokyklinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo pedagogas(ai) atlieka galutinį vaikų pasiekimų įvertinimą ir parengia  išvadą – rekomendacijas pradinių klasių mokytojui.

ASMENYBĖS UGDYMAS

Laviname vaiko asmenybę per aktyvią veiklą (šokis, muzika). Šiuos užsiėmimus veda dalyko specialistai. Taip pat mokiniams yra siūlomi papildomi užsiėmimai: šnekamoji anglų kalba, keramika.

 

Socialinių – emocinių įgūdžių ugdymo programa “Zipio draugai” moko pažinti save, saugiai išreikšti jausmus, draugauti.

Priešmokyklinio ugdymo grupės aktyviai, drauge su kitais mokiniais, dalyvauja visuose progimnazijos renginiuose: Rugsėjo 1-osios šventė, Kalėdiniai renginiai, Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios paminėjimas, Vilniaus gimtadienis.

Progimnazijos sveikatos specialistas rūpinasi vaikų sveikata.

UGDYMO(SI)  SĄLYGOS

Rūpinamės saugia, žiniomis ir komfortu grįsta aplinka. Priešmokyklinio ugdymo grupės mokykloje turi atskirtą nuo kitų programų (pradinio ir pagrindinio) savo mokymosi ir laisvalaikio erdvę.  Kiekvienai grupei yra įrengtos klasės, drabužinės, tualetai. Tik fizinis ugdymas ar renginiai vyksta bendroje priešmokyklinio ugdymo klasėje.

MAITINIMAS

Mokykla turi savo valgyklą, kurioje maitinimą organizuoja įmonė Sveikos mitybos partneris. Valgykla dirba nuo 8.30 -15.30 val. (daugiau: https://staneviciaus.lt/paslaugos/mokiniu-maitinimas).

Mokinių maitinimosi valgiaraštis

TEIKIAMOS PASLAUGOS

Logopedė teikia specialiąją pedagoginę pagalbą, vaikams, turintiems kalbos ir kitos komunikacijos sutrikimus. Vertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius, organizuojant korekcinę pagalbą bendradarbiauja su pedagogais ir ugdytinių tėvais. Rengia ir naudoja specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui. Konsultuoja pedagogus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus) specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais.

Progimnazijos mokinių emociniu ugdymu rūpinasi psichologė ir psichologės padėjėja.

Dėl informacijos apie priešmokyklinę grupę prašome kreiptis į direktorės pavaduotoją Onutę Sabaitienę. Kontaktai: telefonas 852388373 arba el. paštas onute.sab@gmail.com


Prašymai centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje registruojami nuolat https://svietimas.vilnius.lt/

Grupės sudaromos balandžio mėnesį, todėl norint lankyti 2022 m. rugsėjį, reikia užsiregistruoti vaiką iki grupių formavimo pradžios. Eilės sudaromos atsižvelgiant į turimus prioritetus, registracijos laikas nėra svarbus.

Tėvams (globėjams) apie skirtą vietą įstaigoje pranešama pasirinktu būdu: elektroniniu laišku, SMS žinute.

Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą įstaigoje, privalo kreiptis į nurodytą įstaigą iki einamųjų metų gegužės 31 d., raštu patvirtinti vaiko atvykimą ir pateikti šiuos dokumentus: vaiko gimimo liudijimo kopiją, reikiamas gydytojų pažymas (galimos ir elektroniniu būdu pateiktos pažymos) bei pasirašyti dvišalę sutartį.Informuojame, kad mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas kvitai yra pateikiami el. svetainėje: 

Nurodytoje svetainėje reikia prisijungti prie darželių informacinės sistemos “Mano darželis”. Tėvai, turintys paskyras, gali prisijungti ir matyti kvitus. Tėvai, kurie neturi susikūrę paskyrų, kvitus gali matyti prisijungę per elektroninius valdžios vartus: 

Atnaujinta: 2024-04-29