Apie mus

Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija

IMG_0023

S. Stanevičiaus g. 25, Vilnius LT-07133

įmonės kodas 290008970

el. paštas: rastine@staneviciaus.vilnius.lm.lt
tel. 85-2702062, faksas 85-2702062

Mokyklos tipas – progimnazija, vykdanti bendrojo ugdymo programas: priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmos dalies.
Mokomoji kalba: lietuvių.
Užsienio kalbos: rusų, vokiečiu, anglų, prancūzų.
LAIKINAI EINANTI DIREKTORIAUS PAREIGAS – DAIVA BRIEDIENĖ

 VIZIJA

 • Nuolat besimokanti, moderni, atvira kaitai, patraukli ugdymo turiniu ir darbo metodais, teikianti bendruomenės nariams kokybiškas edukacines paslaugas.
 • Mokykla, kurioje kiekvienas bendruomenės narys, priklausomai nuo savo gebėjimų, polinkių, interesų, galėtų sėkmingai mokytis, veikti, kurti.
 • Saugi erdvė kiekvieno mokinio tobulėjimui, mokantis atsakingai kurti savo gyvenimą.

 MISIJA

 • Saugioje ir kūrybiškoje, pagarba vienas kitam grįstoje aplinkoje teikti 1-8 klasių mokiniams bei priešmokyklinio ugdymo grupėms kokybišką, šiuolaikinį išsilavinimą, vykdant priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programą.
 • Ugdyti bendruosius gebėjimus ir kompetencijas, parengiant mokinius nuolatiniam ugdymui(si).
 • Sudaryti sąlygas ugdytis įvairių poreikių turintiems mokiniams, ugdymo procese išskirtinį dėmesį skirti kryptingam meniniam ugdymui.
 • Stiprinti ryšius su tėvais ir socialiniais partneriais.
 • Tęsti ir puoselėti krašto kultūrą, ugdyti atsakingą pilietį.

SKAIČIAI IR FAKTAI

 • 2018-2019 m. m. yra  30 klasių komplektų ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės, mokosi 707 mokiniai ir 39 priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai.
 • 2018-2019 m. m. dirba 54 mokytojai (4 ekspertai, 13 metodininkų, 34 vyresnieji mokytojai, 3 mokytojai), psichologė, logopedė-specialioji pedagogė, socialinė pedagogė, 2 priešmokyklinio ugdymo auklėtojos, 2 auklėtojų padėjėjos, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.
 • Veikia dienos centras „Svajonių laivas“.
 • Veikia 6 visos dienos mokyklos grupės.
 • Mokykloje yra kompiuterizuota biblioteka ir skaitykla.
 • Įrengtos trys kompiuterių klasės, viena su interaktyvia lenta.
 • Mokykloje veikia savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokinių taryba,  Mokytojų taryba, Metodinė taryba, Vaiko gerovės komisija.
 • Mokykla turi labdaros ir paramos fondą.
 • Mokykloje yra mokyklos istorijos ir etnografijos muziejus.
 • Mokykla bendradarbiauja su Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija, Fabijoniškių seniūnija, Vilniaus m. vaikų teisių apsaugos tarnyba, Vilniaus m. priklausomybės ligų centru, Fabijoniškių nuovada, Lietuvos vaikų teisių gynimo  organizacija „Gelbėkit vaikus“, Fabijoniškių mikrorajono mokyklomis, Žemaičių Kultūros draugijos Simono Stanevičiaus bendrija, Šeškinės pradine mokykla, Šviesos pradine mokykla, Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla, Lietuvos Edukologijos universitetu.