Ugdymą kuruojantys specialistai

Direktorės pavaduotojos ugdymui pareigas – Ona Sabaitienė 115 kab. Telefonas: 852388199. 

 • vykdo 1-4 klasių mokinių komplektavimą;
 • rūpinasi priešmokyklinio ugdymo ir 1-4 klasių mokinių formaliuoju ir neformaliuoju švietimu;
 • atsakinga už 1-8 klasių  mokinių specialųjį ugdymą;
 • atsakinga už  priešmokyklinio ugdymo grupėse ir pradinėse klasėse dirbančių mokytojų tarifikaciją;
 • rūpinasi mokinių iš socialiai remtinų šeimų ugdymu;
 • prižiūri progimnazijos valgyklos darbą;
 • vadovauja mokinių priėmimo į progimnaziją komisijai;
 •  veda 1-4 klasių ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų darbo apskaitą;
 • organizuoja prevencinę veiklą su 1-4 kl. mokiniais, turinčiais elgesio sutrikimų.

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Justina Naujalytė – Žiauberienė  223 kab. tel. 852388199

 • vykdo 7-8 klasių komplektavimą;
 • sudaro 5-8 klasių mokinių tvarkaraštį;
 • tvarko 5-8 klasėse dirbančių mokytojų tarifikaciją;
 • veda 5-8 klasių mokytojų darbo apskaitą;
 •  organizuoja sergančių mokinių namų mokymą;
 • rūpinasi mokinių karjeros planavimo klausimais;
 • vadovauja progimnazijos mokytojų metodinei tarybai;
 • rūpinasi visų mokomųjų dalykų (išskyrus priešmokyklinio ir pradinio ugdymo) pamokų pravedimo metodikomis;
 • analizuoja 5-8 kl. mokinių pasiekimus ir pažangą.

 Socialinė pedagogė – Laura Druteikaitė 112 kab. tel.867125050

 • dirba su mokiniais turinčiais elgesio, mokymosi, progimnazijos nelankymo problemų;
 • vykdo nusikalstamumo, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją;
 • atsakinga už nemokamą maitinimą;
 • teikia reikalingą socialinę pedagoginę pagalbą šeimai, mokiniams.

 Specialioji  pedagogė – Angelė Matuzevičienė 112a kab.

 • teikia kvalifikuotą ugdymosi pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • padeda mokytojams parengti mokinio gebėjimus atitinkančias ugdymo programas, teikia metodinę medžiagą;
 • parenka ir pritaiko mokymo priemones pagal konkretaus mokinio poreikius;
 • sprendžia įvairias problemas, susijusias su mokinių ugdymu, adaptacija, konsultuoja tėvus;
 • veda lietuvių kalbos ir matematikos individualius ir grupinius užsiėmimus.

Logopedė – Angelė Matuzevičienė 112a kab.

 • tiria mokinių kalbą;
 • veda mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, individualias, pogrupines ir grupines  logopedines pratybas;
 • konsultuoja mokytojus bei mokinių tėvus kalbos ir kalbėjimo sutrikimų klausimais.

 Bibliotekos vedėja – Audronė Vilkevičienė 220 kab.

 • komplektuoja, tvarko, saugo ir skaitytojams pateikia spaudinius;
 • komplektuoja, tvarko vadovėlius ir išduoda juos klasių vadovams arba atitinkamų dalykų mokytojams;
 • aptarnauja moksleivius ir mokyklos darbuotojus  „Naudojimosi mokyklos biblioteka“ taisyklių nustatyta tvarka;
 • informuoja skaitytojus apie gautas knygas, rengia naujų spaudinių parodas;
 • parenka literatūrą mokyklos renginių organizatoriams;
 • rūpinasi dalykų mokytojams reikalingos metodinės medžiagos kopijavimu.

 Bibliotekininkė – Rosita Zavurskienė 201 kab.

 • išduoda mokinio pažymėjimus, veda jų apskaitą, informuoja vartotojus apie skaityklos fondą, teikiamas paslaugas, (internetines, spausdinimo) padeda vartotojui pasinaudoti organizacine technika;
 • prižiūri, kad vartotojai elgtųsi pagal „Naudojimosi mokyklos skaitykla“ tvarką;
 • skaitykloje rengia stendus eksponuoja naujausią metodinę, dalykinę, grožinę literatūrą;
 • kaupia ir skelbia informaciją prevencijos bei karjeros klausimais;
 • rūpinasi informacijos patalpinimu progimnazijos TV ekranuose.