Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos pristatymas: atsisiųsti.

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaikui ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų mokymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisija renkasi kiekvieno mėnesio paskutinės savaitės trečiadienį  8.55 val. 312 kab.