Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaikui ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų mokymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisija renkasi kiekvieno mėnesio paskutinės savaitės trečiadienį  8.55 val. 312 kab.

Vaiko gerovės komisijos nariai:

  • Ona Sabaitienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė).
  • Laura Druteikaitė – socialinė pedagogė (komisijos pirmininkės pavaduotoja).
  • Svetlana Vimoncienė – psichologė.
  • Angelė Matuzevičienė – logopedė ir specialioji pedagogė.
  • Janė Radziulienė – vyresn. etikos mokytoja (komisijos sekretorė).
  • Irena Laurinė – matematikos mokytoja metodininkė.
  • Dalia Simanavičienė – vokiečių kalbos mokytoja ekspertė.