Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos pristatymas: atsisiųsti.

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaikui ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų mokymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisijos pirmininkė
Direktoriaus pavaduotoja Ona Sabaitienė
Komisijos nariai:
Socialinė pedagogė Laura Druteikaitė – pirmininkės pavaduotoja
Specialioji pedagogė – logopedė Angelė Matuzevičienė