Laisvos darbo vietos

Konkursą skelbia: Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija, S. Stanevičiaus g. 25, Vilnius.

Pareigybė: Raštinės sekretoriaus.

Reikalavimai :

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą;
 2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus;
 3. Išmanyti raštvedybos taisykles;
 4.  Žinoti sutarčių sudarymo tvarką;
 5.  Išmanyti pagrindinius Lietuvos Respublikos normatyvinius aktus, reglamentuojančius raštvedybą, archyvavimą;
 6. Žinoti gaunamųjų ir siunčiamųjų įstaigos dokumentų ir lokalinių aktų priėmimo, išsiuntimo, registravimo, perdavimo, saugojimo ir vykdymo kontrolės tvarką;
 7. Žinoti įstaigos struktūrą ir personalą;
 8. Išmanyti administracijos darbo reglamentą ir tarnybų pavaldumą;
 9.  Išmanyti lankytojų ir klientų priėmimo tvarką;
 10. Mokėti mandagiai ir kultūringai bendrauti su darbuotojais, ugdytiniais ir jų tėvais (globėjais);
 11. Organizuoti telefoninius pokalbius ir elektroninį paštą;
 12. Profesinės etikos ir tarnybinio etiketo reikalavimus;
 13. Bendradarbiavimo ir dalykinio pokalbio taisykles;
 14. Darbuotojo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, higienos ir sanitarijos reikalavimus;
 15.  Dirbti kompiuteriu ir organizacine technika.
 16. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti komandoje.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 1. Raštinės sekretoriaus gali dirbti asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą.
 2. Raštinės sekretoriaus pareigos užimamos konkurso būdu, o įstaigos vadovas sudaro rašytinę darbo sutartį, nustato jo pareiginį atlyginimą, atleidžia iš pareigų.

Privalumai:

 1. Darbo patirtis.
 2. Ne žemesnis kaip B1 vienos užsienio kalbos (anglų, vokiečių, rusų) mokėjimo lygis, pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti :

 1. Asmens dokumento kopija;
 2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 3. Gyvenimo aprašymas (CV);
 4. Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas);
 5. Profesinę patirtį pagrindžiantis dokumentas.

Dokumentų originalus turėti konkurso dieną.

Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

Dokumentai priimami: Simono Stanevičiaus g. 25, Vilnius arba elektroniniu paštu: laima.masalskiene@staneviciaus.lt iki 2020 m. sausio 16 d. įskaitytinai.

Atrankos būdas: pokalbis žodžiu.

Kontaktinė informacija: 8 685 11248, el. paštas: laima.masalskiene@staneviciaus.lt