Metodinė taryba

  • kartu su mokyklos vadovu, jo pavaduotojais ugdymui nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus mokykloje;
  • koordinuoja mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą, telkia mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti;
  • nagrinėja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;
  • inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, konsultantais, įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.;
  • kartu su mokyklos vadovu, jo pavaduotojais ugdymui nagrinėja ugdymo turinį, ugdymo kokybę;
 • prireikus vertina mokytojų metodinius darbus ir mokytojų praktinę veiklą.

Metodinės tarybos nariai bei metodinės grupės:

  1. Dalia Simanavičienė (vokiečių kalbos mokytoja ekspertė) atsakinga už užsienio kalbų (anglų, vokiečių, rusų) mokytojų  metodinės grupės veiklą.
  1. Birutė Vaiciukevičienė (lietuvių kalbos mokytoja metodininkė) – už lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo (tikybos, etikos) mokytojų metodinės grupės veiklą.
  1. Ilona Šumskienė (matematikos mokytoja metodininkė) – už matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės veiklą.
  1. Marytė Papinigienė (biologijos mokytoja metodininkė) – už gamtos ir socialinių mokslų(chemijos, fizikos, biologijos, gamtos ir žmogaus, istorijos, geografijos bei žmogaus saugos) mokytojų metodinės grupės darbą.
  1. Aušra Banikonienė (muzikos mokytoja metodininkė) – už menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinę veiklą.
 1. Elvyra Lašienė (pradinių klasių vyresnioji mokytoja) – už pradinių klasių mokytojų metodinės grupės veiklą.