Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

„Tyrinėjimo menas“

Vilniaus miesto savivaldybės projektas „Tyrinėjimo menas“

Kas yra tyrinėjimo menas?

▪ Programa, skirta atskleisti ir ugdyti svarbiausius mokinių XXI–ojo amžiaus gebėjimus.

▪ Praktinė pagalba sprendžiant aktualius mokymosi iššūkius.

▪ Mokyklos bendradarbiavimas su kūrybinių profesijų atstovais.

▪ Tyrinėjimu, problemų sprendimu, kūryba, dalykų integravimu pagrįsti ugdymo metodai.

Programos tikslas - padėti mokiniams ir mokytojams įgyvendinti gilų mokymosi procesą,kuris stiprina kūrybingumą ir kritinį mąstymą, žinių pritaikomumą ir išliekamumą, padeda sukurti dialogu, bendradarbiavimu pagrįstus santykius, stiprinti bendruomeninius ryšius mokykloje.

Uždaviniai:

1. Bendrojo ugdymo procese ugdyti kūrybingumą ir kritinį mąstymą.

2. Stiprinti mokytojų kompetenciją:

▪ kurti gilų, į kūrybingumą ir kritinį mąstymą orientuotą mokymosi procesą, pagrįstą atviru, dialogišku, bendradarbiaujančiu santykiu;

▪ kurti ir išbandyti integruotus, tyrinėjimu, kūryba ir problemų sprendimu pagrįstus ugdymo metodus;

▪ pasitelkti įvairias medijas, miesto erdves ir kitus prieinamus resursus.

3. Stiprinti bendruomeninius ryšius mokykloje, mokytojų kolegialumą, padėti spręsti su mokinių adaptacija, reemigrantų integracija susijusius iššūkius.

Siekiami pokyčiai

▪ MOKINIAMS: augimas kūrybingumo, kritinio mąstymo, gebėjimo tyrinėti srityse (20-30 mok.)

▪ MOKYTOJAMS: sustiprėjęs susidomėjimas ir kompetencijos ugdyti XXI a. gebėjimus (6-12 MK, 2-4 MTP)

▪ MOKYKLOS BENDRUOMENEI: atsirandančios naujos mokymosi praktikos mokykloje, padedančios siekti aktualių veiklos tobulinimo tikslų (bent 200 asm.).

Įgyvendinimo etapas - 01.02 - 03.01 (V 03.15)

Uždaviniai:

▪ Mokinių tyrinėjimo projektas - įgyvendinamas su mokinių klase (20-30 vaikų ir 2-4 mokytojai).

▪ Mokytojų klubas - dalyvauja 6-12 dalyviai mokytojų.

▪ Dalinimosi renginys ar susitikimas (200 asm.).

Vertinimo etapas

03.01 (V 03.15) - 03.17 (V 03.31)

Uždaviniai:

▪ Viso proceso refleksija su dalyviais.

▪ Kokybiniai ir kiekybiniai matavimai.

▪ Išbandytų metodų ir strategijų “Įrankių dežė” mokyklai.

▪ Rekomendacijos mokyklai ir įsisteminimas.

▪ Atsisveikinimas.

Mokyklos įsipareigojimai

▪ Įtraukti mokytojus ir mokinius kaip lygiateisius dalyvius į mokymo ir mokymosi iššūkių tyrinėjimą, planuojant, įgyvendinant ir vertinant projektą;

▪ Skirti bendrojo ugdymo laiką darbui su dalyvaujančia klase ir 2–4 dalykų mokytojais, pagal poreikį derinti tvarkaraščius, integruoti pamokas (bent 10 sesijų po 3-4 valandas);

▪ Dalyvaujančios klasės dydis 20–30 (išimtys turi būti derinamos su projekto komanda);

▪ Sudaryti sąlygas 6–12 mokytojų dalyvauti ,,Mokytojų klube“ (bent 10 sesijų);

▪ Paskirti du kuruojančius mokytojus;

Kuruojančių mokytojų vaidmuo ir atsakomybės

▪ Projekto valdymas - mokytojų, mokinių įtraukimas, vaidmenų paskirstymas, laiko ir erdvės organizavimas, duomenų rinkimas

▪ Glaudus bendradarbiavimas - ryšys tarp kūrėjų ir mokyklos, nuoseklus darbas kartu, mokymasis su viso projekto kuruojančiais mokytojais (susitikimai, FB

platforma)

▪ Tęstinumas - lyderystė tęsiant TM metu pradėtus procesus

▪ Sklaida - dalinimasis projekto įvykiais ir istorijomis su mokyklos, platesne vietos bendruomene.

Administracijos atstovės(-o) vaidmuo ir atsakomybės

▪ Projekto valdymas - darbuotojų dalyvavimo užtikrinimas, tvarkaraščių derinimas

▪ Glaudus bendradarbiavimas - projekto sąsajų su mokyklos kontekstu ieškojimas

▪ Tęstinumas - projekto metu sukurtų inovacijų ir rekomendacijų integravimas į mokyklos veiklą po projekto

▪ Sklaida - dalinimasis patirtimi, viešinimas

Projekto rezultatai Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijoje:

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-2021 mokslo metai

Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos dalyviai:

Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos projekto koordinavimo grupė:

Projektą organizuoja ir koordinuoja Vilniaus švietimo pažangos centras

Projekto partneris:

Skaitykite daugiau: https://www.svietimopazanga.lt/wp-content/uploads/2020/06/Programos-%E2%80%9ETyrine%CC%87jimo-menas-VIlniuje%E2%80%9C-gair%C4%97s.pdf

Projekto koordinatorius Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijoje - Ilona Šumskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Atnaujinta: 2024-04-29