Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

IŠRAŠAS IŠ VILNIAUS SIMONO STANEVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2017-2018 IR 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 5. Ugdymo organizavimas 1–4 klasėse: 5.1. 2017–2018 mokslo metai. 5.1.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d. 5.1.2. Ugdymo proceso trukmė – 170 ugdymo dienų. 5.1.3. Ugdymo procese skiriamos atostogos: Rudens atostogos 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d. Žiemos (Kalėdų) atostogos 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d. Žiemos atostogos 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d. Pavasario (Velykų) atostogos 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d. Vasaros atostogos 2018 m. gegužės 29 d. – rugpjūčio 31 d. 5.2. 2018–2019 mokslo metai. 5.2.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2018 m. rugsėjo 1 d. 5.2.2. Ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos. 5.2.3. Numatomas atostogų laikas: Rudens 2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d. Žiemos (Kalėdų) 2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d. Žiemos 2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d. Pavasario (Velykų) 2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d. Vasaros atostogos 2019 m. birželio 7 d. – rugpjūčio 31 d. 6. Ugdymo organizavimas 5–8 klasėse: 6.1. 2017–2018 mokslo metai. 6.1.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d. 6.1.2. Ugdymo proceso trukmė 5–8 klasių mokinimas – 181 ugdymo diena. 6.1.3. Ugdymo procese skiriamos atostogos: Rudens atostogos 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d. Žiemos (Kalėdų) atostogos 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d. Žiemos atostogos 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d. Pavasario (Velykų) atostogos 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d. Vasaros atostogos 2018 m. birželio 13 d. – rugpjūčio 31 d. 6.2. 2018–2019 mokslo metai. 6.2.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2018 m. rugsėjo 1 d. 6.2.2. Ugdymo proceso trukmė 5–8 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos. 6.2.3. Numatomas atostogų laikas: Rudens atostogos 2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d. Žiemos (Kalėdų) atostogos 2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d. Žiemos atostogos 2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d. Pavasario (Velykų) atostogos 2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d. Vasaros atostogos 2019 m. birželio 19 d. – rugpjūčio 31 d. 7. Progimnazija, įgyvendinanti pradinio, pagrindinio ugdymo 1 dalies programą, ugdymo procesą skirsto pusmečiais. 7.1. 2017–2018 mokslo metams nustatyta ši ugdymo laikotarpių trukmė: 1 pusmetis – 2017 m. rugsėjo 1 d. – 2018 m. sausio 19 d. 2 pusmetis – 2018 m. sausio 20 d. – 2018 m. gegužės 28 d. (1–4 klasių mokiniams), 2018 m. birželio 12 d. (5–8 klasių mokiniams). 7.2. 2018–2019 mokslo metams numatoma tokia ugdymo laikotarpių trukmė: 1 pusmetis – 2018 m.rugsėjo 1 d. – 2019 m. sausio 31 d. 2 pusmetis – 2019 m.vasario 1 d. – 2019 m. birželio 6 d. (1–4 klasių mokiniams), 2019 m. birželio 18 d. (5–8 klasių mokiniams). 8. 2017–2018 mokslo metais vyks netradicinio ugdymo dienos: • Simono Stanevičiaus vardo minėjimo diena – spalio 26 d. (ketvirtadienis); • Karjeros diena – lapkričio 21 d. (antradienis). (Švietimo, kultūros ir sporto departamento siūlymas); • Kalėdinių renginių diena – gruodžio 22 d. (penktadienis); • Sporto diena – sausio 31 d. (trečiadienis); • Valstybės Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas – vasario 16 d. (penktadienis). (Švietimo, kultūros ir sporto departamento siūlymas); • Atvirų durų diena. Kaziuko mugė – kovo 3d. (šeštadienis); • Pilietiškumo diena (Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas) – kovo 9 d. (penktadienis). (Švietimo, kultūros ir sporto departamento siūlymas); • Muziejų diena (kultūrinė) – balandžio 25 d. (trečiadienis). (Švietimo, kultūros ir sporto departamento siūlymas); • Sveikatingumo (sveikos gyvensenos, sporto) diena – gegužės 15 d. (antradienis). (Švietimo, kultūros ir sporto departamento siūlymas); • Šeimų šventė – gegužės 25 d. (penktadienis). 9. 2018-2019 mokslo metais numatomos šios netradicinio ugdymo dienos: 2018 m. spalis – Simono Stanevičiaus vardo minėjimo diena. 2018 m. lapkritis – Diena ,,Mokomės su tėveliais“. 2018 m. lapkritis – Karjeros diena. 2018 m. gruodis – Sveikatingumo ir sporto diena. 2018 m. gruodis – Kalėdinių renginių diena. 2019 m. sausis – Menų diena. 2019 m. vasaris – Muzikos šventė. 2019 m. vasaris – dalyvavimas Knygų mugėje. 2019 m. vasaris – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas. 2019 m. vasaris – Atvirų durų diena (šeštadienis). 2019 m. kovas – Teatro diena. 2019 m. balandis – Projektinių veiklų pristatymo diena. 2019 m. gegužė – Sveikatingumo ir sporto šventė. 2019 m. gegužė – Šeimų šventė (šeštadienis) 2019 m. gegužė – Kultūrinė (muziejų) diena. 10. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. 11. Progimnazijos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai bei gyvybei ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Sprendimą dėl ekstremaliosios padėties paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima savivaldybės administracijos direktorius. Progimnazijos vadovas apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį. 12. Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į progimnaziją gali nevykti 1–4 ir 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į progimnaziją mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į progimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama progimnazijos internetinėje svetainėje ir / arba elektoriniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos