Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos paskirtis:

  1. Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaikui ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų mokymosi poreikių;
  2. Atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisijos pirmininkė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui - Ona Sabaitienė.

Komisijos nariai:
Socialinė pedagogė - Laura Druteikaitė (pirmininkės pavaduotoja).
Specialioji pedagogė/logopedė - Angelė Matuzevičienė.

 


Dokumentai

Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos pristatymas 2020-01-04 19:32:20 610.61 KB
Vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2020-01-04 19:30:49 49.91 KB
Patyčių prevencijos tvarkos aprašas 2020-01-04 19:28:31 49.91 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2021-08-24 09:59:40 576.5 KB


 

Atnaujinta: 2021-10-17