Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija - Novatoriško verslumo mokykla 2020-2024 m.

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos paskirtis:

  1. Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaikui ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų mokymosi poreikių;
  2. Atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisijos pirmininkė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui - Ona Sabaitienė.

Komisijos nariai:
Socialinė pedagogė - Laura Druteikaitė (pirmininkės pavaduotoja).
Specialioji pedagogė/logopedė - Angelė Matuzevičienė.

 


Dokumentai

Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos pristatymas 2020-01-04 19:32:20 610.61 KB
Vidaus tvarkos taisyklės mokiniams 2020-01-04 19:30:49 49.91 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2022-01-16 08:00:08 576.5 KB
Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ programa_2023 2023-03-30 07:31:55 591.87 KB
Smurto ir patyčių prevencija
Apie prevencinę programą LIONS QUEST 2023-05-24 09:35:24 377.31 KB
Prevencinių paskaitų Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijoje planas 2022-2023 m.m. 2023-05-24 09:37:18 199.7 KB
Reagavimo į patyčias mokykloje atmintinė 2023-05-24 09:38:14 9.74 MB
Reagavimo į patyčias mokykloje rekomendacijos 2023-05-24 09:39:08 1.9 MB
Įstaigų, teikiančių emocinę, psichologinę ir psichiatrinę pagalbą sąrašas 2023-05-24 09:40:15 117.87 KB


 

Atnaujinta: 2023-02-22